โรงเรียนสอนภาษาในภูเก็ต  
       Home     |    Brainy House     |    Courses     |    ED Visa     |     Prices     |    Promotion     |     Gallery     |     Location     |     About Us     |    Contact Us
Courses
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One to One tuition
Business English
Exam Courses
English with Thai Teacher
Corporate Training
English Summer Course 2019
Hong Kong Camp 2015
Student_Visa.html
Popular link
Prices-Brainy
Couse
General English
Corporate Training
General English

    สำหรับคอร์สภาษาอังกฤษแบบทั่วไป จะเน้นพัฒนาทักษะของผู้เรียนในทั้ง 4 ด้านควบคู่กัน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงการออกเสียง คำศัพท์ และไวยากรณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวัน

 

Brainy House (General English)

    ชั้นเรียนมีการสร้างบรรยากาศให้น่าสนใจ และเพลิดเพลินโดยอาจารย์เจ้าของภาษา ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ และช่วยสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน

General English Course แบ่งออกเป็น 6 ระดับ 72 หลักสูตร (หลักสูตรละ 12 ชั่วโมง)

Brainy House (General English)

 การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

   เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ Brainy House จึงแบ่งกลุ่มชั้นเรียนออกตามระดับทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดยผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียนทุกครั้ง

 จำนวนนักเรียน

 สูงสุดไม่เกิน 15 คนต่อชั้นเรียน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8-10 คน

 การประเมินผลการเรียน

   Brainy House จะมีการประเมินผลผู้เรียนทั้งหมด 3 ครั้ง ในแต่ละระดับ ซึ่งหลังการทดสอบในแต่ละครั้ง ผู้เรียนจะได้รับใบรายงานผลการเรียนรายบุคคล พร้อมคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน

 ประกาศนียบัตร

   ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบตามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนดไว้ โดยจะต้องเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 80%

 ค่าเล่าเรียน

 สามารถตรวจสอบค่าเล่าเรียนได้ที่นี่ คลิ๊ก

 ตารางเรียน

ชั้นเรียน / ระดับ วัน เวลา
Young Learners – Beginner level

พุธและศุกร์

เสาร์และอาทิตย์

18.00-19.30

13.30-15.00, 15.30-17.00

Young Learners – Elementary level

พุธและศุกร์

เสาร์และอาทิตย์

18.00-19.30

13.30-15.00

Young Learners – Pre-Intermediate level

พุธและศุกร์

18.00-19.30

Adult Learners – Pre-Intermediate level

อาทิตย์

09.30-12.00

Adult Learners

อังคารและพฤหัสบดี

พุธและศุกร์

18.30-20.00

18.30-20.00

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

Brochure
สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
contact-brainy-house
Thai-course-outline
Location-Brainy
Brochure-superkids
 
         
  Brainy House
Why Brainy House?
Our Teachers
Courses
Introduction
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One-To-One Tuition
Business English
Exam Courses
Corporate Training
Gallery
Brainy House
Classes
About Us
History
Careers
Contact Us
Location