โรงเรียนสอนภาษาในภูเก็ต  
       Home     |    Brainy House     |    Courses     |    ED Visa     |     Prices     |    Promotion     |     Gallery     |     Location     |     About Us     |    Contact Us
Courses
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One to One tuition
Business English
Exam Courses
Corporate Training
English Summer Course 2019
Hong Kong Camp 2015
Student_Visa.html
Poppular link
Prices-Brainy
Couse
General English
Corporate Training
BuyBooks
 

 
Textbooks ที่ทาง Brainy House   ไว้วางใจและเหมาะสมสำหรับใช้ในการเรียนการสอนนั้นจะแบ่งตามระดับได้ดังต่อไปนี้

สำหรับนักเรียนระดับ Beginner จะใช้หนังสือ New Headway (Beginner Level) ของ Oxford ในการเรียนการสอนเนื่องจากมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ทันสมัย เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในระดับเริ่มต้น

สำหรับนักเรียนระดับ Elementary จะใช้หนังสือNew Cutting Edge (Elementary Level) ของ Pearson Longman เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในระดับที่เพิ่งโต้ตอบและสนทนาแบบอย่างง่ายในชีวิตประจำวันได้

สำหรับนักเรียนระดับ Pre-Intermediate จะใช้หนังสือ New Cutting Edge (Pre-Intermediate Level)ของ  PearsonLongman เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถสนทนาพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นและโต้ตอบตามสถานการณ์นั้นๆได้

สำหรับนักเรียนระดับ Intermediate จะใช้หนังสือ New Cutting Edge (Intermediate Level) ของ PearsonLongman เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถสนทนาและโต้ตอบได้ในหลายๆเรื่องแต่ยังคงจำกัดในเรื่องของการแสดงอารมณ์ออกไป

สำหรับนักเรียนระดับ Upper- Intermediate จะใช้หนังสือ New Cutting Edge(Upper- Intermediate Level) ของ Pearson Longman เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถสนทนาในระดับที่ซับซ้อนมากขึ้น และโต้ตอบอย่างมีเหตุและผล ในหลาย ๆ เรื่อง

สำหรับนักเรียนระดับ Advanced จะใช้หนังสือNew Headway (Advanced Level) ของ Oxford เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เรื่องเกี่ยวกับงานด้านวิชาการหรือเนื้อหาการเรียนระดับมหาวิทยาลัย

จากรายการหนังสือข้างต้นที่ทาง Brainy House เลือกนำมาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียนที่เรียนอยู่ที่ Brainy House เท่านั้น

 

Brochure
สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
contact-brainy-house
thai-course-outline
Location-Brainy
Brochure-superkids
         
  Brainy House
Why Brainy House?
Our Teachers
Courses
Introduction
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One-To-One Tuition
Business English
Exam Courses
Corporate Training
Gallery
Brainy House
Classes
About Us
History
Careers
Contact Us
Location